- Privacy policy

Privacy policy

Algemene info.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in deze folder.

Klant gegevens en hun doel

De volgende gegeven slaan we eventueel op in ons klanten bestand

Algemene persoonsgegevens

Naam (N), Adres (A), Woonplaats (W), Telefoonnr.(T) e-mail (E), Geslacht (G) Geboorte datum (GD)

Bijzondere persoon gegevens

BSN Nummer, Gegevens over gezondheid/Medische gegevens (M), Etnische afkomst (pasfoto), Voet foto’s

Voor welk doel slaan we deze gegevens op.

N.A.W.T.E

Deze gebruiken we voor het maken van een klantenkaart, sturen van een factuur en om eventueel afspraken te veranderen.

N, GB+ pasfoto,

Om zo goed klanten te onderscheiden van elkaar. Pasfoto wordt pas gemaakt en bewaard na schriftelijke toestemming.

N.A.W.

Wordt ook gebruikt voor nieuwsbrief over de post zodat u op de hoogte bent van de nieuwtjes in de praktijk. Dit zal niet meer dan een paar keer per jaar gebeuren

N.E.

Na schriftelijke toestemming van de klant  kan dit gebruikt worden om nieuwsbrieven te versturen via de e-mail

N.A.W. GD, Medische en BSN

Medische gegeven en BSN worden alleen opgeslagen na schriftelijke toestemming van de klant.  Medische gegevens moeten 15 jaar bewaard blijven.

Hoe lang worden de gegevens bewaard;

Zolang u klant bij ons bent, of tot u de gegevens wilt laten verwijderen d.m.v een schriftelijk verzoek

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden.

We verstrekken geen gegevens aan derde zonder uw schriftelijke toestemming.

Aan wie zouden wij voornamelijk medische gegevens overleggen. Dit is meestal de Huisarts, eventueel via ketenzorg HONK, Podotherapeut, Internist of een ander medische instelling zoals Afdeling Oncologie of  Fysiotherapeut.

We overleggen alleen dat wat nodig is om een goed behandel plan voor u te maken of overleggen met derden als dit noodzakelijk is. Zoals  bv een wond bij diabetici die risico op vererging hebben met eventueel  een amputatie als gevolg. In de contracten met Podotherapeut en HONK (vanuit de Huisartsen) ben ik verplicht zo snel mogelijk dit te melden bij Huisarts en/of Podotherapeut om erger te voorkomen. Na melding ligt de veranderlijkheid dan bij hen. En beslissen zij wat de vervolg acties zullen zijn.

Voor administratieve doeleinden; zoals een factuur verwerking of een incassobedrijf dat uw gegevens voor het verdere verwerken van een factuur nodig heeft.

Wij geven nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is dit vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!